Giới thiệu

Tổ chức

* Ban Giám đốc:

  • Giám đốc:           Ông NGÔ THANH VÂN
  • Phó Giám đốc:   Ông LÊ THANH KHIÊM
  • Phó Giám đốc:   Ông NGUYỄN PHẠM GIA BẢO

 

* Các phòng ban:

- Phòng Tổ chức Hành chánh:

      Trưởng phòng: Ông  NGUYỄN TẤN HƯNG

      Phó Trưởng phòng:       Ông  LÊ TAM ĐỔI

      Điện thoại: 0273.3855470 – 0273.3855383

 

- Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Xuất nhập khẩu:

      Trưởng phòng :             Ông NGUYỄN VĂN CỬU

       Phó Trưởng phòng:       Bà   LÊ ĐỖ HOÀNG ANH

       Điện thoại: 0273.3855992 - 0273.3855468

 

- Phòng Tài chính Kế toán:

      Trưởng phòng:         Bà   NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

 

- Phòng Đầu tư Kỹ thuật và Hợp tác sản xuất:

     Trưởng phòng:  Ông HUỲNH VĂN NHÂN

     Phó phòng:        Ông MAI MINH TRÍ

  Điện thoại:  0273.3855682