Giỏ hàng

Giấy chứng nhận

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

1. Giấy chứng nhận số VN. 3376635 ngày 02/02/2015 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Lương thực Tiền Giang cho lĩnh vực Chế biến và Kinh doanh gạo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có giá trị từ ngày 13/02/2003 đến ngày 12/02/2018 do Bureau Veritas Certification cấp.

 

 

2. Giấy chứng nhận số HCA 241 GCC, HCA 241  chứng nhận các sản phẩm gạo của Công ty Lương thực Tiền Giang đạt tiêu chuẩn Halal (cho thị trường GCC và các thị trường khác) do Văn phòng chứng nhận Halal (Halal Certification Agency – HCA) tại Việt Nam cấp.

 

 

 

3. Giấy chứng nhận số VN/1600190 chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP của Xí nghiệp Chế biến gạo Việt Nguyên cho lĩnh vực sản xuất gạo, có giá trị từ ngày 04/12/2013 đến 04/12/2019 do SGS cấp.

4. Giấy chứng nhận số CH13/1545.00 chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 22000:2005 của Xí nghiệp Chế biến gạo Việt Nguyên cho lĩnh vực sản xuất gạo, có giá trị từ ngày 01/11/2013 đến 27/11/2019 do SGS cấp.

 

 

5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 87/2017/NNPTNT-TG ngày 26/7/2017 của Chi cục Quản lý chất lương nông lâm sản và thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp cho Xí nghiệp Chế biến gạo Việt Nguyên đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm lau bóng, đóng gói gạo. Có giá trị đến 25/7/2020.

6. Giấy chứng nhận số CH15/1136 chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 22000 : 2005 của Xí nghiệp Chế biến gạo Chất lượng cao cho lĩnh vực sản xuất gạo, có giá trị từ ngày 02/9/2015 đến 01/9/2018 do SGS cấp.

 

7. Giấy chứng nhận số VN15/000109 chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP của Xí nghiệp Chế biến gạo Chất lượng cao cho lĩnh vực sản xuất gạo, có giá trị từ ngày 10/9/2015 đến 09/9/2018 do SGS cấp.

 

8. Giấy chứng nhận số  VN16/818842651 chứng nhận Hệ thống quản lý BRC của Xí nghiệp Chế biến gạo Chất lượng cao cho lĩnh vực sản xuất gạo, có giá trị đến ngày 08/6/2018 do SGS cấp.

 

9. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 38/2016/NNPTNT-TG ngày 04/7/2016 của Chi cục Quản lý chất lương nông lâm sản và thủy sản tỉnh Tiền Giang cấp cho Xí nghiệp Chế biến gạo Chất lượng cao đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm lau bóng, đóng gói gạo. Có giá trị đến 03/7/2019.

 

 

 

10. Giấy chứng nhận số HA 049/3.15.03 chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP của Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh cho lĩnh vực sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, có giá trị từ ngày 30/9/2015 đến 29/9/2018 do Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.

 

11. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 45/2015/ATTP-CNĐK ngày 07/12/2015 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang cấp cho Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 (cơ sở sản xuất nước uống đóng chai). Có giá trị đến ngày 06/12/2018.