Quản lý chất lượng – tigifood
Giỏ hàng

Quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

- Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Bureau Veritas Certification cấp.
- Hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo ISO 22000: 2005 do SGS cấp.

-----------

-------


- Đạt tiêu chuẩn Halal do Văn phòng chứng nhận Halal (Halal Certification Agency – HCA) tại Việt Nam cấp.
- Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP do SGS cấp.
- Hệ thống quản lý chất lượng BRC do SGS cấp.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.